กลุ่มบริหารงานทั่วไป(รักษาการหัวหน้ากลุ่ม)
ชื่อ :
นางสาวประไพ  พณนันท์
ตำแหน่งงาน :
นักจัดการงานทั่วไป ชำนาญการ
หน้าที่ :

ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตัวชี้วัดของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ งบประมาณไทยเข้มแข็ง วิเคราะห์
ให้ความเห็น และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับหนังสือราชการและ
เอกสารจากหน่วยงานอื่น

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
02-281-5555 ต่อ 1502    
E-mail :  
ppananunt_miss@hotmail.com
 
           
ภาคภูมิ
ชื่อ : นางสาวมรกต สนสนอง ภาคภูมิ ชื่อ : นายภาคภูมิ  มีสารภี
ตำแหน่งงาน : นักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติการ ตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน
หน้าที่ : - ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการเงิน และดำเนิน
การจัดทำงบประมาณประจำปีของสำนัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- ตรวจสอบวิเคราะห์ กลั่นกรอง
ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ พร้อมสรุป
ความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
หน้าที่ : ดำเนินการบริหารงานพัสดุของสำนักมาตรฐานการอาชีว
ศึกษาและวิชาชีพ ควบคุมภายใน บริหารความเสี่ยง
ตามที่ได้รับมอบหมาย
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1501       เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1511      
E-mail :   got_vec@hotmail.com E-mail :   pakpoom2010@hotmail.com
           
           
ชื่อ :

นางนภัสนันท์ ตราชู

ชื่อ :

นางภคพร  เพชรรัตน์

ตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน ตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน
หน้าที่ : - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรของสำนัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- ทุนการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
- เครื่องราชอิสริยาภณ์
- คำสั่ง ระเบียบ กฎเกณฑ์
- เอกสารลับ เรื่องร้องเรียน
- ลาศึกษาต่อ ลาไปต่างประเทศ
หน้าที่ : - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณของสำนัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- ตรวจสอบวันเวลามาปฏิบัติราชการ
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1505 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1500 ,1502
E-mail :   E-mail : eanetion@hotmail.co.th E-mail :   kao24@hotmail.com                              
           
   

     
ชื่อ :

นางวัลยา น้อยนาม

     
ตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ  ปฏิบัติงาน    
หน้าที่ :

- งานธุรการ
- การติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการ
ต่าง ๆ ของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานห้องสมุด

   
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1500     
E-mail :   E-mail :   vjaikwang@hotmail.com     
           
           

พนักงานราชการ

         
a2
ชื่อ :

นายพิศาล บุญมาวาสนาส่ง

a2
ชื่อ :

นางสาวแพรวไพลิน นามโคตร

ตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
                        
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริการ (ด้านสารสนเทศ)
                        
หน้าที่ : ปฏิบัติงานสารสนเทศของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ ดูแลเว็บไซต์ภายในสำนักฯ ควบคุมข้อมูลเกียรติบัตร
หน้าที่ : - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับทะเบียนรับ-ส่ง หนังสือราชของสำนัก มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ แจ้งเวีนคำสั่ง การมอบหมายงานตามกลุ่มงานภายในสำนัก
ส่ง-เสนอ งานภายในหน่วยงานสำนักงาน
คณะกรรมการการอาชีวศึกษา
- การจัดบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรมตามตารางเวร
- ควบคุมเล่มทะเบียนเลขที่หนังสือและเลขที่คำสั่ง
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1506 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1506
E-mail :   pisanbo.11@gmail.com E-mail :   -
                       

ลูกจ้างประจำ

   

     
ชื่อ :

นางอังคณา อังกาพย์

ชื่อ :

นายปริญญา   กูบกระบี่

ตำแหน่งงาน : พนักงานพิมพ์ดีด 3 ตำแหน่งงาน : พนักงานพิมพ์ดีด 2
หน้าที่ : ช่วยราชการ (หน้าห้อง รองประดิษฐ์ ระสิตานนท์) หน้าที่ : ดิจิตอลงานเอกสาร ช่วยปฏิบัติงานการ
เบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ พิมพ์หนังสือราชการ/จดหมาย
ขอบคุณ ดูแลห้องสมุด เปิดตู้จดหมาย ตัดซองจดหมาย
และลงเรื่อง GMA
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1506 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1410
  E-mail :       - E-mail :       -
           
   

   

ชื่อ :

นางเบ็ญจา สุขทรัพย์

ชื่อ :

นายสุวัฒน์ สุขทรัพย์

ตำแหน่งงาน : พนักงานอัดสำเนา ตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานบริการ บ1
หน้าที่ : ส่งจดหมายสำนักฯ ไปสำนักอื่นๆ และจัดหนังสือราชการ 
ใส่ซอง เพื่อส่งออกไปหน่วยงานอื่น
หน้าที่ :

ช่วยปฏิบัติงานประจำห้องสมุด/ซ่อมแซมครุภัณฑ์
สำนักงาน ดูแลห้องสมุด พิมพ์หนังสือราชการ เปิดซอง
จดหมาย ลงเรื่อง GMA และจัดทำจดหมายขอบคุณ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1506 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1506
E-mail :       - E-mail :       -
           
  ชื่อ :

นางสาวขนิษฐา นามวงศ์

     
  ตำแหน่งงาน : พนักงานพิมพ์ดีด 3      
  หน้าที่ : ช่วยราชการ (หน่วยศึกษานิเทศก์)      
  เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :        
  E-mail :          
           
           
พนักงานจ้างเหมา
           
pamo ชื่อ :

นายพนม หรูวัฒนานนท์

     
ตำแหน่งงาน : พนักงานจ้างเหมา (เจ้าหน้าที่งานห้องสมุด)      
หน้าที่ : - ปฏิบัติงาน ควบคุม จัดหาหนังสือ ในห้องสมุด
ให้เป็นระเบียบ
- ประสานงานโครงการห้องสมุดของสำนัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
     
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1506      
E-mail :   katec2524@gmail.com