ฝ่ายบริหารงานทั่วไปภาคภูมิ

(รักษาการหัวหน้ากลุ่ม)
ชื่อ : นายภาคภูมิ  มีสารภี
ตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ  อาวุโส
หน้าที่ :

รักษาการหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
- ควบคุมดูแลให้คำแนะนำ การปฏิบัติงาน
- พิจารณากลั่นกรองให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับระเบียบ
หนังสือราชการ
- ควบคุมงานติดตาม งบประมาณ และตัวชี้วัดของสำนักฯ

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1511      
E-mail :   pakpoom2010@hotmail.com
 
           
ชื่อ :

นางนภัสนันท์ ตราชู

ชื่อ :

นางวัลยา น้อยนาม

ตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน ตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
หน้าที่ : - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานบุคลากรของสำนัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- ทุนการศึกษา ฝึกอบรม สัมมนาทั้งในประเทศ
และต่างประเทศ
- เครื่องราชอิสริยาภณ์
- คำสั่ง ระเบียบ กฎเกณฑ์
- เอกสารลับ เรื่องร้องเรียน
- ลาศึกษาต่อ ลาไปต่างประเทศ
หน้าที่ :

- งานธุรการ
- การติดตามการรายงานผลการดำเนินโครงการ
ต่าง ๆ ของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานห้องสมุด

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1505 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1500 
E-mail :   E-mail : eanetion@hotmail.co.th E-mail :   E-mail :   vjaikwang@hotmail.com 
           
ชื่อ :

นางภคพร  เพชรรัตน์

sonwaran ชื่อ :

นางรำไพ ศักดิ์สิน

ตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน ตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
หน้าที่ : - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงบประมาณของสำนัก
มาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
- ตรวจสอบวันเวลามาปฏิบัติราชการ
หน้าที่ :

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์
- ตรวจงานของกลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษา
เกษตรกรรมและประมง
- ตรวจงานของกลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษา
ธุรกิจและบริการ
- จดบันทึกรายงานการประชุม

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1500 ,1502 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1506
E-mail :   kao24@hotmail.com                               E-mail :   -
           
           

พนักงานราชการ

         
a2
ชื่อ :

นายพิศาล บุญมาวาสนาส่ง

     
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านสารสนเทศ)
                        
   
หน้าที่ : ปฏิบัติงานสารสนเทศของสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและ
วิชาชีพ ดูแลเว็บไซต์ภายในสำนักฯ ควบคุมข้อมูลเกียรติบัตร
   
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1506    
E-mail :   pisanbo.11@gmail.com    
                       

ลูกจ้างประจำ

   

     
ชื่อ :

นางอังคณา อังกาพย์

ชื่อ :

นายปริญญา   กูบกระบี่

ตำแหน่งงาน : พนักงานพิมพ์ดีด 3 ตำแหน่งงาน : พนักงานพิมพ์ดีด 2
หน้าที่ : (รอข้อมูล) หน้าที่ : ดิจิตอลงานเอกสาร ช่วยปฏิบัติงานการ
เบิกจ่ายวัสดุ-ครุภัณฑ พิมพ์หนังสือราชการ/จดหมาย
ขอบคุณ ดูแลห้องสมุด เปิดตู้จดหมาย ตัดซองจดหมาย
และลงเรื่อง GMA
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1506 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1410
  E-mail :       - E-mail :       -
           
   

   

ชื่อ :

นายสุวัฒน์ สุขทรัพย์

  ชื่อ :

นางสาวขนิษฐา นามวงศ์

ตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานบริการ บ1 ตำแหน่งงาน : พนักงานพิมพ์ดีด 3
หน้าที่ :

ช่วยปฏิบัติงานประจำห้องสมุด/ซ่อมแซมครุภัณฑ์
สำนักงาน ดูแลห้องสมุด พิมพ์หนังสือราชการ เปิดซอง
จดหมาย ลงเรื่อง GMA และจัดทำจดหมายขอบคุณ

หน้าที่ : ช่วยราชการ (หน่วยศึกษานิเทศก์)
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1506 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :     -
E-mail :       - E-mail :       -
           
           
           
           
           
           
           
           
พนักงานจ้างเหมา