กลุ่มประกันคุณภาพการอาชีวศึกษาbus_prapaporn

(หัวหน้ากลุ่ม)
ชื่อ :

ดร.พงศ์ศธร   พิมพะนิตย์

ตำแหน่งงาน :
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการพิเศษ
หน้าที่ :
กำกับ รวบรวม ตรวจสอบเพื่อรายงานความ
ก้าวหน้า  ปัญหาหรือข้อเสนอแนะ         
เกี่ยวกับงานมาตรฐานวิชาชีพ  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
02-281-5555 ต่อ 1404  
E-mail :  
-
   
   

 

   

bus_prapaporn
ชื่อ :

นางประภาพร อภิสิทธิรัตนากร

ชื่อ :

นางสาวพัฒน์ศัจกร   อรรถาศิลป์

ตำแหน่งงาน :
นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
ตำแหน่งงาน :  นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน้าที่ :

วิเคราะห์ ติดตามผลการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

หน้าที่ : วิเคราะห์ ติดตามผลการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในภาคตะวันออก             
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :
02-281-5555 ต่อ 1404  
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ :   02-281-5555 ต่อ 1404
E-mail :  
porn_mail@hotmail.com
E-mail :   -
           
           
ชื่อ : สิบตรีธีรชัย   สวัสดิบุตร learn_punnarod ชื่อ :

นางสาวปุณรส เชยสุขจิตต์

ตำแหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ ตำแหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา ชำนาญการ
หน้าที่ : วิเคราะห์ ติดตามผลการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในภาคกลาง 
หน้าที่ : ศึกษา ตรวจสอบ ติดตามและพัฒนางานในเรื่องงานทะเบียน
งานเอกสารหลักฐานการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการประเมินผล 
การเรียน  การรวบรวมข้อมูลและสรุปรายงานผลการเรียน
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1404 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1404
E-mail :   pootee8@hotmail.com E-mail :   pikai@hotmail.com
           
           
pigon
ชื่อ :

นายไพชยนต์ จันทร

ชื่อ :

นางธิติยาภรณ์ จั่นบำรุง

ตำแหน่งงาน : นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ ตำแหน่งงาน : เจ้าพนักงานธุรการ  ชำนาญงาน
หน้าที่ : ศึกษา วิเคราะห์ ติดตามผล เกี่ยวกับ
ผลการประกันคุณภาพผู้เรียน
ตามมาตรฐานวิชาชีพของสถาบัน
การอาชีวศึกษา และสถานศึกษา
หน้าที่ : วิเคราะห์ ติดตามผลการประกันคุณภาพ
ภายในของสถานศึกษาในภาคใต้
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1404 เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-281-5555 ต่อ 1404
E-mail :     -       E-mail :     -      
           
           
พนักงานราชการ
ins_tonpu
ชื่อ :

นางสาวปณิตา สดใส

     
ตำแหน่งงาน : พนักงานบริหารทั่วไป (ด้านวิชาการศึกษา)      
หน้าที่ : ช่วยราชการ       
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-282-7060 ต่อ 1405      
E-mail :   -      
           

พนักงานจ้างเหมา

rasnet
ชื่อ :

นางสาวรัชเนตร อัมพเศวต

  ชื่อ :

นางสาวนฤมล รูปหุ่น

ตำแหน่งงาน : พนักงานจ้างเหมา   ตำแหน่งงาน : พนักงานจ้างเหมา
หน้าที่ : ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ จัดเตรียมการประชุมและ
บันทึกรายงานการประชุม ประสานงานกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย  
  หน้าที่ : รอข้อมูล
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-282-7060 ต่อ 1405   เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-282-7060 ต่อ 1405
E-mail :   -   E-mail :   -
           
           
rasnet
ชื่อ :

นางสาวภัทรารัตน์ คะนึง

     
ตำแหน่งงาน : พนักงานจ้างเหมา      
หน้าที่ : จัดทำข้อมูลการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายนอก, ร่างโต้ตอบหนังสือราชการ,
จัดเตรียมการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม,
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
     
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อ : 02-282-7060 ต่อ 1405      
E-mail :   -