บุคลากร
สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ


Jerdruedee
นางเจิดฤดี ชินเวโรจน์
ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ

 

ข้าราชการพลเรือนสามัญ
a10
 
suman
suman
suman suman bus_tippawan learn_patchareeporn
นายภาคภูมิ
มีสารภี
(หัวหน้าฝ่าย)
นางสาวพรรษชล
ทองคุ่ย
(หัวหน้ากลุ่ม)
นางสาวสมปอง
ตุ้มวารี
(รักษาการหัวหน้ากลุ่ม)
นางทิพวรรณ์
วงศ์วิเชียร
(หัวหน้ากลุ่ม)
ดร.พงศ์ศธร 
พิมพะนิตย์
(หัวหน้ากลุ่ม)
นางอัจฉรา
สมะวรรธนะ

(หัวหน้ากลุ่ม)
นางวรัญญ์รัตน์
ตะเคียนทอง
(รักษาการหัวหน้ากลุ่ม)
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป กลุ่มมาตรฐาน
อาชีวศึกษา
อุตสาหกรรม
กลุ่มมาตรฐาน
อาชีวศึกษา
เกษตรกรรม
และประมง
กลุ่มมาตรฐาน
อาชีวศึกษา
ธุรกิจและบริการ
กลุ่มประกันคุณภาพ
การอาชีวศึกษา
กลุ่มคุณวุฒิ
ทางการศึกษาวิชาชีพ
กลุ่มจัดการอาชีวศึกษา
และวิชาชีพ