กิจกรรม/โครงการ
  ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2551 (เมษายน - มิถุนายน)

การประชุมทางวิชาการ เพื่อเตรียมความพร้อมของสถานศึกษา
เพื่อเข้ารับการประเมินคุณภาพภายนอก รอบที่สอง จาก สมศ
.

วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2551
ณ โรงแรมเฟิสท์  กรุงเทพมหานคร

  ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2551 (มกราคม - มีนาคม)

โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนทางโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2551 รายวิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง
กลศาสตร์ของไหล วงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรไฟฟ้า 1
(ครั้งที่ 3) เพื่อรวบรวมคุ่มือ แบบทดสอบ และแผนการสอน

ระหว่างวันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม พ.ศ. 2551
ณ วิวสวยฟ้าใส  รีสอร์ท  อ.วังน้ำเขียว  จ.นครราชสีมา

โครงการค่ายเยาวชนเกษตรนานาชาติ 2008  ครั้งที่ 2
ระหว่างวันที่ 26 มกราคม ถึง 9 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2551
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีเพชรบุรี อ.ชะอำ จ.เพชรบุรี
ีและวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชุมพร อ.ทุ่งตะโก  จ.ชุมพร

การประชุมคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  คณะที่ 2  คณะอนุกรรมการมาตรฐานและหลักสูตร
วันอังคารที่ 22 มกราคม 2551
ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษ

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ตามกรอบหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตร
สาขาวิชา คหกรรม

ระหว่างวันที่ 15 - 18 มกราคม 2551
ณ โรงแรมโกลเดน ดรากอน จ.นนทบุรี

การประชุมปฏิบัติการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ 
ตามกรอบหลักสูตรมาตรฐานหลักสูตร
สาขาวิชา พาณิชยกรรม และ ศิลปกรรม

ระหว่างวันที่ 13 - 15 มกราคม 2551
ณ โรงแรมเดอะรอยัลเจอมส์ลอดจ์ 2000 ศาลายา จ.นครปฐม

  ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2551 (ตุลาคม - ธันวาคม)
การประกวดแผนธุรกิจ  โครงการ "อาชีวะสร้างสรรค์  แปรผันสู่ธุรกิจ" : RRR Awards 2007
วันจันทร์ที่ 3 ธันวาคม  2550
ณ โรงภาพยนต์ Esplanade Cineplex 3
ชั้น 4 ศูนย์การค้าเอสพลานาด ถนนรัชดาภิเษก  กรุงเทพมหานคร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2551 รายวิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง กลศาสตร์ของไหล
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรไฟฟ้า 1 (ครั้งที่ 2)

เพื่อจัดทำคู่มือ แบบทดสอบ และแผนการสอน
ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม พ.ศ. 2550
ณ โรงแรมคลองทราย รีสอร์ท (ปากช่อง) จ.นครราชสีมา
การประชุมคณะกรรมการ  คณะที่ 2 คณะอนุกรรมการมาตรฐานและหลักสูตร
เมื่อวันที่ 26 พฤศจิกายน 2550
ณ ห้องประชุม 2 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนทางโทรทัศน์เพื่อการศึกษา
ประจำปีงบประมาณ 2551 รายวิชา เครื่องกลไฟฟ้ากระแสตรง กลศาสตร์ของไหล
วงจรอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และวงจรไฟฟ้า 1 (ครั้งที่ 1)

ระหว่างวันที่ 1 - 12 ตุลาคม พ.ศ. 2550
ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล  จ.ประจวบคีรีขันธ์
  ไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2550 (กรกฎาคม - กันยายน)

การประชุมเชิงปฏิบัติการ
พัฒนามาตรฐานอาชีพนักออกแบบผลิตภัณฑ์และนักออกแบบตกแต่งภายใน
ระหว่างวันที่ 27 - 31 สิงหาคม 2550
ณ โรงแรมเวล จังหวัดนครปฐม

โครงการทัศนศึกษาของวิทยาลัยโฮไง เขตปกครองฮ่องกง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน  
ร่วมกับวิทยาลัยพณิชยการอินทราชัย แผนกวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
ระหว่างวันที่ 23 -  27  สิงหาคม พ.ศ. 2550
การประชุมเชิงปฏิบัติการ
โครงการพัฒนาศักยภาพของผู้ประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกัด
ระหว่างวันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2550
ณ โรงแรมบางกอกกอล์ฟสปารีสอร์ท จ.ปทุมธานี
โครงการอาชีวะสร้างสรรค์ แปรฝันสู่ธุรกิจ ปี พ.ศ.2550
ระหว่าง วันที่ 20 กรกฎาคม - 10 สิงหาคม 2550
ณ โรงแรมกาสะลองรีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี
การประชุมเชิงวิชาการ
เรื่อง การบริหารจัดการสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อการเรียนการสอนอาชีวศึกษา
ระหว่างวันที่ 26 - 28 กรกฏาคม 2550
ณ ห้องศรีสุนทร2 โรงแรมสตาร์ จ.ระยอง
การประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานอาชีพกลุ่มเกษตรและอาหาร
ภายใต้โครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ครั้งที่ 3
อาชีพจัดการดูแลรักษาสนามกอล์ฟ, บริการเครื่องจักรกลสนามกอล์ฟ, ผลิตพืชไร้ดิน

ระหว่างวันที่ 23 - 25 กรกฏาคม 2550
ณ โรงแรมโกลเดนดรากอน จ.นนทบุรี

การทดลองใช้เครื่องมือการตรวจประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาโดยต้นสังกัด
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุร

วันที่ 23 - 25 กรกฎาคม 2550

การประชุมถวายความรู้โครงการพัฒนาคุณภาพพระสอนศีลธรรมในสถานศึกษา
โดยกรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรม และ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฏาคม 2550
ณ วัดยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพมหานคร
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนทางโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา รายวิชาคอมพิวเตอร์เพื่อการอาชีพ ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
ระหว่างวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2550
ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงและพัฒนาสื่อการสอนทางโทรทัศน์
เพื่อการศึกษา รายวิชาธุรกิจกับการเป็นผู้ประกอบการ
ระหว่างวันที่ 4 - 6 กรกฎาคม 2550
ณ วิทยาลัยการอาชีพวังไกลกังวล อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
โครงการประชุมชี้แจงการดำเนินการทดลองใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพการศึกษา
โดยต้นสังกัด กลุ่มมาตรฐานสถาบันและสถานศึกษา

วันที่ 6 กรกฎาคม 2550
ณ ห้องประชุม 5 สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  ไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2550 (เมษายน - มิถุนายน)
โครงการพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ ตามกรอบมาตรฐานหลักสูตร
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานอาชีพกลุ่มเกษตรและอาหาร
อาชีพผลิตพืชไร้ดิน
ระหว่างวันที่ 18 - 20 มิถุนายน 2550
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีศูนย์ศิลปาชีพบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
งานมหกรรมนักอ่าน
ณ อาคาร 9 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพคเมืองทองธานี
วันที่ 13 - 17 มิถุนายน 2550
โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานอาชีพกลุ่มเกษตรและอาหาร
อาชีพการจัดการดูแลรักษาสนามกอล์ฟและอาชีพบริการเครื่องจักรกลสนามกอล์ฟ
ระหว่างวันที่ 4 - 6 มิถุนายน 2550
ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
โครงการส่งเสริมการเรียนการสอนภาษาจีน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาประสานความร่วมมือ
กับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา ขั้นพื้นฐานและมหาวิทยาลัย
แม่ฟ้าหลวง