ปวส

1 คำนำ

2 หลักการ

3 จุดหมายของหลักสูตร

4 หลักเกณฑ์การใช้หลักสูตร

5 การกำหนดรหัสวิชาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

download1
รายชื่อสาขาวิชาแนบท้ายคำสั่ง
download1
ข้อมูลประเภทวิชา สาขาวิชา สาขางาน หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
download1
icon1หมวดวิชาทักษะชีวิต
download1
.......- หมวดวิชาทักษะชีวิต (เพิ่มเติม)
download1
icon1หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ
download1
.......- กลุ่มทักษะวิชาชีพพื้นฐาน (เพิ่มเติม)
icon1ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

.......- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องกล
.........icon1เพิ่มเติมสาขางานเทคนิคเครื่องกลระบบขนส่งทางราง 24-03-58
.........icon1เพิ่มเติมสาขางานเดินเครื่องผลิตไฟฟ้า 8-03-62 .........
.........icon1
เพิ่มเติมสาขางานยานยนต์ไฟฟ้า 10-05-62

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
.........
icon1
เพิ่มเติมสาขางานผลิตเครื่องจักรกล 2-10-60

download1
คำสั่ง

.......- สาขาวิชาไฟฟ้า
.........icon1เพิ่มเติมสาขางานบำรุงรักษาระบบไฟในระบบขนส่งทางราง
.........icon1แก้ไขตัวเลขชั่วโมงปฏิบัติวิชานิวเมติกส์และไฮดรอลิกส์ 23-3-58
...........icon1เพิ่มเติมสาขางานเทคโนโลยีระบบส่งไฟฟ้า 16-05-59
...........icon1เพิ่มเติมสาขางานรถไฟความเร็วสูง 19-3-61
.........icon1เพิ่มเติมสาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า 8-3-62

download1คำสั่ง
.......- สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
.........icon1เพิ่มเติมสาขางานอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
download1
.......- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและตกแต่งภายใน
.........icon1เพิ่มเติมสาขางานออกแบบและผลิตเฟอร์นิเจอร์ด้วยวัสดุทดแทนไม้
.......- สาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม
download1
.......- สาขาวิชาสำรวจ
download1
.......- สาขาวิชาเทคนิคพลังงาน
download1
.......- สาขาวิชาเทคนิคกายอุปกรณ์
download1
.......- สาขาวิชาโยธา
download1
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยียาง
download1
.......- สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกล
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาเทคนิคอุตสาหกรรม
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาการพิมพ์
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีการต่อเรือ
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม
.........icon1เพิ่มเติมส่วนของรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาเครื่องมือวัดและควบคุม
.........icon1เพิ่มเติมส่วนของรายวิชาปรับพื้นฐานวิชาชีพ
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาเคมีอุตสาหกรรม
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาปิโตรเคมี
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาช่างอากาศยาน (ปรับปรุง พ.ศ.2559)
download1
.......- สาขาวิชาเมคคาทรอนิกส์และหุ่นยนต์ (ปรับปรุง พ.ศ. 2561)

download1
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาการตรวจสอบโดยไม่ทำลาย (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)

download1
1) คำสั่ง
2) คำสั่งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร

.......- สาขาวิชาช่างเทคนิคระบบขนส่งทางราง (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)

download11) คำสั่ง
2) คำสั่งคณะกรรมการ
พัฒนาหลักสูตร

.......- สาขาวิชาเทคนิคขึ้นรูปพลาสติก (เพิ่มเติม พ.ศ.2559)
download1
.......- สาขาวิชาเทคนิคเครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ (เพิ่มเติม พ.ศ.2561)
download1
.......- สาขาวิชาเทคนิคควบคุมและซ่อมบำรุงระบบขนส่งทางราง (เพิ่มเติม พ.ศ.2561) .........สำหรับสถานศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในโครงการผลิตอาชีวะพันธุ์ใหม่ให้เป็นกำลังคน
ที่มีสมรรถนะสูงสำหรับภาคอุตสาหกรรม New Growth Engine เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์
การพัฒนาประเทศไทยไปสู่ไทยแลนด์ 4.0
download1
 
icon1ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ
.......- สาขาวิชาการบัญชี
.........icon1เพิ่มเติมรายวิชาในสาขาวิชาการบัญชี หมวดวิชาทักษะวิชาชีพ กลุ่มทักษะวิชาชีพเลือก
3201-2120 ระบบบัญชีสหกรณ์
3201-2121 โปรแกรมระบบบัญชีสหกรณ์ครบวงจร
download1

download1คำสั่ง

.......- สาขาวิชาการตลาด
.........icon1รายวิชาทวิภาคี 3203-5104 งานส่งเสริมการตลาด แก้ไขเป็น 3202-5104 งานส่งเสริมการตลาด
.........icon1เพิ่มเติมสาขางานธุรกิจการบริการยานยนต์

.........icon1เพิ่มเติมสาขางานธุรกิจนายหน้าอสังหาริมทรัพย์

download1
คำสั่ง476/2559

คำสั่ง936/2562

.......- สาขาวิชาการเลขานุการ
download1
.......- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
download1
.......- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
download1

.......- สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
.........icon1ปรับรายวิชาปรับพื้นฐาน จำนวน 2 รายวิชา
3200-0006 การพัฒนาบุคลิกภาพนักการตลาด ปรับเป็น3200-0008 เครื่องใช้สำนักงานและการพิมพ์เอกสาร
3200-0007 การค้าปลีกและการค้าส่ง ปรับเป็น 3200-0011 คอมพิวเตอร์และสารสนเทศในงานธุรกิจ

...........icon1เพิ่มเติมสาขางานการจัดการเทคโนโลยีโลจิสติกส์

download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาการจัดการสำนักงาน
download1
.......- สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
download1
.......- สาขาวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาธุรกิจสถานพยาบาล
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาภาษาต่างประเทศธุรกิจ
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาการจัดการทั่วไป
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ
download1
คำสั่ง
icon1ประเภทวิชาศิลปกรรม
.......- สาขาวิชาวิจิตรศิลป์
download1
.......- สาขาวิชาการออกแบบ
download1
.......- สาขาวิชาศิลปหัตกรรม
download1
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเครื่องหนัง
download1
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิก
download1
.......- สาขาวิชาการถ่ายภาพและมัลติมีเดีย
download1
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีศิลปกรรม
download1
.......- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟิก
download1
.......- สาขาวิชาศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและเครื่องประดับ
download1
.......- สาขาวิชาเครื่องประดับอัญมณี
download1
.......- สาขาวิชาการออกแบบเครื่องประดับและอัญมณี
download1
.......- สาขาวิชาช่างทองหลวง
download1
.......- สาขาวิชาดนตรีและเทคโนโลยี
download1
.......- สาขาวิชาการพิมพ์สกรีน
บรรณาธิการกิจ
.......- สาขาวิชาออกแบบนิเทศศิลป์
บรรณาธิการกิจ
 
icon1ประเภทวิชาคหกรรม
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีแฟชั่นและสิ่งทอ
download1
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีการออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ
download1
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอและเครื่องนุ่มห่ม icon1(ปรับหมวดวิชาเลือกเสรี)
download1

.......- สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ
.......icon1เพิ่มเติมสาขางานการประกอบอาหารในเรือเดินทะเลระหว่างประเทศ
........icon1เพิ่มเติมสาขางานเชพอาหารนานาชาติ

download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาอุตสาหกรรมอาหาร
download1
.......- สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์
download1
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีความงาม
download1
.......- สาขาวิชาธุรกิจคหกรรม
download1
.......- สาขาวิชาการดูแลผู้สูงอายุ
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาเชฟอาหารไทย
download1
คำสั่ง
 
icon1ประเภทวิชาเกษตรกรรม
.......- สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
download1
.......- สาขาวิชาพืชศาสตร์
download1
.......- สาขาวิชาสัตวศาสตร์
download1
.......- สาขาวิชาสัตวรักษ์
download1
.......- สาขาวิชาช่างกลเกษตร
download1
.......- สาขาวิชาอุตสาหกรรมเกษตร
download1
.......- สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
download1
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์
download1
.......- สาขาวิชาธุรกิจเกษตรและสหกรณ์
download1
 
icon1ประเภทวิชาประมง
.......- สาขาวิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
download1
.......- สาขาวิชาแปรรูปสัตว์น้ำ
download1
.......- สาขาวิชาการเดินเรือ
download1
 
icon1ประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
.......- สาขาวิชาการโรงแรม (เพิ่มเติมสาขางานธุรกิจสนามกอล์ฟ,บริการบนเรือสำราญ)
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาการท่องเที่ยว

download1คำสั่ง

.......- สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวเกษตรเชิงนิเวศ
download1
.......- สาขาวิชาการจัดประชุมและนิทรรศการ
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาสปาและความงาม
download1
 
icon1ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งทอ
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาเคมีสิ่งทอ
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม (อุตสาหกรรมเสื้อผ้าสำเร็จรูป)
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีการทอผ้าไหมและผ้าพื้นเมือง
download1
คำสั่ง
 
icon1ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
.......- สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
.......icon1(แก้ไขการสะกดคำ 17-02-58)
download1
.......- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์โปรแกรมเมอร์
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาซอฟต์แวร์ระบบสมองกลฝังตัว
download1
คำสั่ง
.......- สาขาวิชาคอมพิวเตอร์เกมและแอนิเมชัน
download1
คำสั่ง