สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาได้พัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๕๖ โดยมีความสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนการ
ศึกษาแห่งชาติ และรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน เน้นการประกอบอาชีพอิสระ มีความยืดหยุ่น
เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสามารถปรับให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ และตามความ
ต้องการของสถานประกอบการ

               บัดนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง ให้ใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพพุทธศักราช ๒๕๕๖ เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่
๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๖ โดยให้มีผลให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ สามารถใช้
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช ๒๕๕๖ จัดการเรียนการสอนได้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ ๑
ปีการศึกษา ๒๕๕๖ เป็นต้นไป

   
 
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
พุทธศักราช ๒๕๔๖
ส่วนหน้า
สาขาวิชา
ภาคผนวก

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
เล่มที่ ๑

- ช่างยนต์
- ช่างกลโรงงาน
- ช่างเชื่อมโลหะ
- ช่างเขียนแบบเครื่องกล
- ช่างซ่อมบำรุง
- ช่างต่อเรือ

..ช่างยนต์
..ช่างกลโรงงาน
..ช่างเชื่อมโลหะ
..ช่างเขียนแบบเครื่องกล
..ช่างซ่อมบำรุง
..ช่างต่อเรือ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
เล่มที่ ๒

- ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ช่างอิเล็กทรอนิกส์
- โทรคมนาคม
- เมคคาทรอนิกส์

.ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
... ... ... .และการสื่อสาร

- เทคโนโลยีสารสนเทศ

..ช่างไฟฟ้ากำลัง
..ช่างอิเล็กทรอนิกส์
.โทรคมนาคม
..เมคคาทรอนิกส์
..เทคโนโลยีสารสนเทศ

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
เล่มที่ ๓

- ช่างก่อสร้าง
- ช่างเครื่องเรือนและตกแต่ง
ภายใน
- สถาปัตยกรรม
- สำรวจ
- โยธา

..ช่างก่อสร้าง
..ช่างเครื่องเรือนและตกแต่ง
ภายใน
..สถาปัตยกรรม
..สำรวจ
..โยธา

ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
เล่มที่ ๔

- ช่างพิมพ์
- เทคนิคแว่นตาและเลนส์
- อุตสาหกรรมยาง

....ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ

- เทคโนโลยีสิ่งทอ
- เคมีสิ่งทอ
- เทคโนโลยีเครื่องนุ่งห่ม

..ช่างพิมพ์
..เทคนิคแว่นตาและเลนส์
..อุตสาหกรรมยาง
..เคมีสิ่งทอ

ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

- การบัญชี
- การตลาด
- การเลขานุการ
- คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
- ธุรกิจสถานพยาบาล
- การประชาสัมพันธ์
- ธุรกิจค้าปลีก
- ภาษาต่างประเทศ

..การบัญชี
..การตลาด
..การเลขานุการ
..คอมพิวเตอร์ธุรกิจ
..ธุรกิจสถานพยาบาล
..การประชาสัมพันธ์
..ธุรกิจค้าปลีก
..ภาษาต่างประเทศ

ประเภทวิชาศิลปกรรม
เล่มที่ ๑

- วิจิตรศิลป์
- การออกแบบ
- ศิลปหัตถกรรม
- ศิลปกรรมเซรามิก
- อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

..วิจิตรศิลป์
..การออกแบบ
..ศิลปหัตถกรรม
..ศิลปกรรมเซรามิก
..อุตสาหกรรมเครื่องหนัง

ประเภทวิชาศิลปกรรม
เล่มที่ ๒

- การถ่ายภาพและวีดิทัศน์
- เทคโนโลยีศิลปกรรม
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
- ศิลปการดนตรี

..การถ่ายภาพและวีดิทัศน์
. เทคโนโลยีศิลปกรรม
..คอมพิวเตอร์กราฟิก
..ศิลปการดนตรี

ประเภทวิชาศิลปกรรม
เล่มที่ ๓

- ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณ
- และเครื่องประดับ
- เครื่องประดับอัญมณี
- ช่างทองหลวง

..ศิลปหัตถกรรมรูปพรรณและ
เครื่องประดับ
..เครื่องประดับอัญมณี
..ช่างทองหลวง

ประเภทวิชาคหกรรม

- แฟชั่นและสิ่งทอ
- อาหารและโภชนาการ
- คหกรรมศาสตร์
- เสริมสวย

..แฟชั่นและสิ่งทอ
..อาหารและโภชนาการ
..คหกรรมศาสตร์
..เสริมสวย

ประเภทวิชา
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว

- การโรงแรม
- การท่องเที่ยว

..การโรงแรม
..การท่องเที่ยว

ประเภทวิชาเกษตรกรรม

- เกษตรศาสตร์

..- โครงสร้างหลักสูตร
..- คำอธิบายรายวิชา

ประเภทวิชาประมง

- เพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ
- แปรรูปสัตว์น้ำ

..- โครงสร้างหลักสูตร
..- คำอธิบายรายวิชา
       
       
TS4
 

หมายเหตุ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาวิชาใดที่ยังไม่ได้พัฒนาตามประกาศ ปีพ.ศ. ๒๕๕๖ ยังคงใช้หลักสูตรเดิม

โทรศัพท์ ๐๒ ๒๘๒ ๒๕๕๑ - ๒

 
ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗

- ปรับปรุงหน้าเว็บ ท่านสามารถดาวน์โหลดหมวดทักษะชีวิตได้จากภาคผนวก ข (4 เมษายน ๒๕๕๗)