หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ ปวช.
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
สาขางาน

                             - พืชศาสตร์
                             - สัตวศาสตร์
                             - อุตสาหกรรมเกษตร
                             - ช่างเกษตร
                             - เกษตรทั่วไป
                             - การประมง

 


:: กลับหน้าหลักสูตร ::