หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ / กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
สาขาวิชาสัตวศาสตร์
 สาขางาน-  การจัดการผลิตสัตว์
-  อาหารสัตว์
 
   


:: กลับหน้าหลักสูตร ::