หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ / กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
สาขาวิชาเกษตรอุตสาหกรรม
         สาขางาน


-  เทคโนโลยีข้าว
-  เทคโนโลยีอ้อย
-  เทคโนโลยีมันสำปะหลัง
-  เทคโนโลยียางพารา
-  เทคโนโลยีปาล์มน้ำมัน
-  เทคโนโลยีไม้ผล
 
   


:: กลับหน้าหลักสูตร ::