สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีหน้าที่โดยตรงในการจัดการศึกษาวิชาชีพ เพื่อพัฒนากำลังคนระดับกึ่งฝีมือ ระดับฝีมือและระดับผู้ชำนาญการเฉพาะสาขาวิชาชีพ(ระดับเทคนิค) ให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน สภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม สามารถ เป็นผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้างานหรือเป็นผู้ประกอบการ และการประกอบอาชีพอิสระ ได้ โดยเน้นการแก้ ปัญหา สร้างองค์ความรู้ในอาชีพ มีบุคลิกภาพ คุณธรรมและเจตคติที่ดี

                การบริการข้อมูลหลักสูตรใน Internet ได้แก่ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 ( ปรับปรุง พ . ศ . 2546) และหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546

   
ประเภทวิชาอุตสาหกรรมประเภทวิชาพาณิชยกรรม/บริหารธุรกิจ
ประเภทวิชาศิลปกรรม
ประเภทวิชาคหกรรม
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
ประเภทวิชาประมงประเภทวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวประเภทวิชาอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
   และการสื่อสารหลักสูตรประกาศนียบัตรครูเทคนิคชั้นสูง (ปทส.) 2551

   

 

ปรับปรุงล่าสุด ณ วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2553