ข่าวประชาสัมพันธ์

a1 การคัดเลือกนักเรียน นักศึกษา สถานศึกษาอาชีวศึกษาและสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทานปี 54
            ฟ1  1. ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการและประกาศกระทรวงศึกษาฯ เรื่อง รางวัลพระราชทาน
ประจำปีการศึกษา 54

            a3  2. ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีศึกษา เรื่องรางวัลพระราชทาน ปี 54 และสถานที่รับสมัคร
            ฟ1  3. แบบขอรับการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
            ฟ1  4. แบบขอรับการประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ
            ฟ1  5. แบบขอรับการประเมินนักศึกษาอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
            ฟ1  6. คู่มือการประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา 54
            ฟ1  7. แบบประเมินสถานศึกษาอาชีวศึกษา
            a3  8. คู่มือสถานการประเมินศึกษาวิชาชีพ 54
            ฟ1  9. แบบประเมินสถานศึกษาวิชาชีพ
            ฟ1  10. คู่มือการประเมินนักศึกษาอาชีวศึกษาและวิชาชีพ 54
            ฟ1  11. แบบประเมินนักศึกษาอาชีวศึกษาและวิชาชีพ
            ฟ1  12. แนวปฏิบัติของคณะอนุกรรมการทุกระดับ

a1 รายชื่อสถานศึกษาที่รับการประเมินคุณภาพภายในโดยต้นสังกั

a1 โครงการพัฒนาผู้ประเมินภายในสถานศึกษา ณ โรงแรมเอเชียแอร์พอร์ท วันที่ 10 - 11 พ.ค. 54
            ฟ1  1. การประเมินคุณภาพภายนอก
            a3  2. สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา 10 พค 54
            ฟ1  3. การเขียนรายงาน
            ฟ1  4. ข้อสังเกตและข้อควรปฏิบัติในการตรวจ
            ฟ1  5. ความสำคัญของการประเมินคุณภาพสถานศึกษาโดยต้น
            ฟ1  6. วิธีการตรวจประเมินคุณภาพภายในต้นสังกัด

a1การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการประเมินคุณภาพภายนอกรอบสาม ในปีงบประมาณ พ.ศ.2554
a1 โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
            ฟ1  1. แนวทางการเขียน SAR วิทยาลัยเกษตรฯ
            a3  2. แนวทางการเขียน SAR วิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ..
            ฟ1  3. แนวทางการเขียน SAR วิทยาลัยสารพัดช่าง
            ฟ1  4. แนวทางการเขียน SAR วิทยาลัยอาชีวศึกษา
            ฟ1  5. แนวทางการดำเนินงานการประกันคุณภาพ

            ฟ1  6. ประกันภายใน นอก 21-03-54

            a3  7. รูปแบบระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
a1ขอความร่วมมือในการกรอกข้อมูลผลการประกันคุณภาพภายในปีการศึกษา 2553
            ฟ1   แบบสำรวจ sar ประเภทวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีและประมง
            ฟ1   แบบสำรวจ sar ประเภทวิทยาลัยเทคนิคและวิทยาลัยการอาชีพ
            ฟ1   แบบสำรวจ sar ประเภทวิทยาลัยสารพัดช่าง
            ฟ1   แบบสำรวจ sar ประเภทวิทยาลัยอาชีวศึกษา ศิลปหัตถกรรม และพณิชยการ
a1 เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีการสอน
       ด้วยวิธีการเทียบโอนฯครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 - 14 มกราคม 2554
            ฟ1  1. ทบทวนแนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนรู้ (นายพันธุ์ศักดิ์ โรจนากาศ)
            a3  2. มาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบโอนฯ (นางสิริรักษ์ รัชชุศานติ)
            ฟ1  3. การจัดการเรียนการสอนอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนฯ (นายเริงจิตร์ มีลาภสม)
            ฟ1  4. วิธีการจัดการเรียนการสอนสำหรับผู้เรียนกลุ่มเทียบโอนฯ (นายไพฑูรย์ นันตะสุคนธ์)
            ฟ1  5. ระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการเทียบโอนฯ (นายมนต์ชัย มนูธาราม)

            ฟ1  6. การประเมินเทียบโอนความรู้และประสบการณ์ฯเข้าสู่หน่วยกิต (นางสาววัลลภา อยู่ทอง)
a1 แจ้งสำนักพิมพ์ให้จัดส่งหนังสือเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เพื่อตรวจสอบคุณภาพ
a1 ประกาศสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
            ฟ1  หลักเกณฑ์และวิธีการจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนฯ ลงวันที่ 28 มกราคม 2554
            a3  แบบขออนุญาติจัดการอาชีวศึกษาด้วยวิธีการเทียบโอนฯ