หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเกษตรกรรม

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ / กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
สาขาวิชาช่างกลเกษตร
สาขางาน-  ช่างกลเกษตร
-  เทคโนโลยีโรงสีข้าว
 
   


:: กลับหน้าหลักสูตร ::