หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ / กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
สาขาวิชาการบัญช
          สาขางาน- การบัญชี
 
- คอมพิวเตอร์เพื่อการบัญชี
 


:: กลับหน้าหลักสูตร ::