หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาบริหารธุรกิจ

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ / กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
           สาขางาน
- การพัฒนาโปรแกรม
- การพัฒนาเว็บเพจ
- เทคโนโลยีสำนักงาน
- คอมพิวเตอร์กราฟิก
 
   


:: กลับหน้าหลักสูตร ::