หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ ปวช.
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ
สาขาวิชาเครื่องกล
 
สาขางาน-  ยานยนต์
-  เครื่องกลอุตสาหกรรม
-  เครื่องกลเรือ
-  เครื่องกลเกษตร
-  ตัวถังและสีรถยนต์
 
   


:: กลับหน้าหลักสูตร ::