หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ ปวช.
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

 

              สาขาวิชาเครื่องมือกลและซ่อมบำรุง
 
           สาขางาน


-  เครื่องมือกล
-  ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกล
-  เขียนแบบเครื่องกล
-  ชิ้นส่วนเครื่องจักรกลเกษตร
-  แม่พิมพ์พลาสติก
-  แม่พิมพ์โลหะ
 
   


:: กลับหน้าหลักสูตร ::