หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ ปวช.
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

 

      สาขาวิชาโลหะการ
 
     สาขางาน


-  เชื่อมโลหะ
-  อุตสาหกรรมต่อตัวถังรถโดยสาร
 
   


:: กลับหน้าหลักสูตร ::