หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ ปวช.
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ

 

 

            สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
 
           สาขางาน


-  ไฟฟ้ากำลัง
-  อิเล็กทรอนิกส์
-  โทรคมนาคม
-  เมคคาทรอนิกส์
-  เทคนิคคอมพิวเตอร์
 
   


:: กลับหน้าหลักสูตร ::