หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) พ.ศ. 2545 (ปรับปรุง พ.ศ. 2546)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ ปวช.
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ
กลุ่มวิชาเรียนร่วมประเภทวิชาอุตสาหกรรมและอุตสาหกรรมสิ่งทอ
            สาขาวิชาการก่อสร้าง
 
           สาขางาน


-  ก่อสร้าง
-  โยธา
-  สถาปัตยกรรม
-  เครื่องเรือนและการตกแต่งภายใน
-  สำรวจ

 
   


:: กลับหน้าหลักสูตร ::