หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ / กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเรียนร่วม / วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

 

 
สาขาวิชาเครื่องกล
          สาขางาน


- เทคนิคยานยนต์
- เทคนิคเครื่องกลอุตสาหกรรม
- เทคนิคเครื่องกลเรือ
- เทคนิคเครื่องกลเกษตร
- เทคนิคเครื่องกลเรือพาณิชย์
- เทคนิคซ่อมตัวถังและสีรถยนต์
- บำรุงรักษาเครื่องกลอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า
- เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 
   


:: กลับหน้าหลักสูตร ::