หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ / กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเรียนร่วม / วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

 

  สาขาวิชาเทคนิคการผลิต
            สาขางาน


- เครื่องมือกล
- อุปกรณ์จับยึด
- แม่พิมพ์โลหะ
- แม่พิมพ์พลาสติก
- เทคนิคเครื่องจักรกลเกษตร
- เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 
   


:: กลับหน้าหลักสูตร ::