หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ / กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเรียนร่วม / วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

 

 
สาขาวิชาเทคนิคโลหะ
สาขางาน


- เทคนิคการเชื่อมอุตสาหกรรม
- เทคนิคการเชื่อมโลหะ
- เทคนิคงานท่ออุตสาหกรรม
- เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 
   


:: กลับหน้าหลักสูตร ::