หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ / กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเรียนร่วม / วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม
 
  สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง
           สาขางาน


- เครื่องกลไฟฟ้า
- ติดตั้งไฟฟ้า
- เครื่องทำความเย็นและปรับอากาศ
- เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม
- ช่างเทคนิคในอาคารขนาดใหญ่
- ช่างบำรุงรักษาระบบจำหน่ายและอุปกรณ์ไฟฟ้า
- ซ่อมบำรุงเครื่องกลไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ด้าน ความสะอาด
- สาขางานเทคโนโลยีอุตสาหกรรมผลิตไฟฟ้า


 
   


:: กลับหน้าหลักสูตร ::