หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ / กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเรียนร่วม / วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

 

 
 สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์
            สาขางาน- อิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
- เทคนิคคอมพิวเตอร์
- ระบบโทรคมนาคม
- ระบบเสียงและภาพ
 
   


:: กลับหน้าหลักสูตร ::