หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ / กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
กลุ่มวิชาเรียนร่วม / วิชาชีพสาขางานเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม

 

 

 
              สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
                สาขางาน


- คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์
- คอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์
- ระบบเครือข่ายและสารสนเทศ
- คอมพิวเตอร์มัลติมีเดีย
 
   

:: กลับหน้าหลักสูตร ::