หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) พุทธศักราช 2546
ประเภทวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักการ - จุดมุ่งหมาย - เกณฑ์การใช้หลักสูตร
หมวดวิชาสามัญ / กลุ่มวิชาบริหารคุณภาพและกลุ่มวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
 
สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
        สาขางาน-  เทคโนโลยีสารสนเทศ
 
   


:: กลับหน้าหลักสูตร ::