เอกสารทางวิชาการ
(ร่าง)มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

กลุ่มวิสาหกิจยางและผลิตภัณฑ์ยาง
ปก
คำนำ
คำชี้แจง
สารบัญ
กรอบแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
แผนผังแสดงหน้าที่ ของสาขาอาชีพการผลิตผลิตภัณฑ์ยาง
องค์ประกอบหน่วยย่อย ของหน้าที่หลัก 201
องค์ประกอบหน่วยย่อย ของหน้าที่หลัก 202
องค์ประกอบหน่วยย่อย ของหน้าที่หลัก 203
องค์ประกอบหน่วยย่อย ของหน้าที่หลัก 301
องค์ประกอบหน่วยย่อย ของหน้าที่หลัก 302
องค์ประกอบหน่วยย่อย ของหน้าที่หลัก 401
ตารางวิเคราะห์สมรรถนะของอาชีพ
ภาคผนวก คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1186/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนามาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมยางและผลิตภัณฑ์ยาง