เอกสารทางวิชาการ


หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: สิ่งประดิษฐ์คืออะไร What is an Invention?
(คู่มือการเรียนรู้สำหรับนักเรียน)
หน่วยการเรียนรู้ที่ 1: สิ่งประดิษฐ์คืออะไร What is an Invention?
(คู่มือการสอนสำหรับครู)

3
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2: สิ่งประดิษฐ์ทางชีววิทยา Biology-Based Inventions?
(คู่มือการเรียนรู้สำหรับนักเรียน)
4
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2: สิ่งประดิษฐ์ทางชีววิทยา Biology-Based Inventions?
(คู่มือการสอนสำหรับครู)
5
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: สิ่งประดิษฐ์ทางเคมี Chemistry Inventions?
(คู่มือการเรียนรู้สำหรับนักเรียน)
6
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3: สิ่งประดิษฐ์ทางเคมี Chemistry Inventions?
(คู่มือการสอนสำหรับครู)
7
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: นวัตกรรมด้านพิสิกส์ Physics Invovation?
(คู่มือการเรียนรู้สำหรับนักเรียน)
8
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4: นวัตกรรมด้านพิสิกส์ Physics Invovation?
(คู่มือการสอนสำหรับครู)
9
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5: เราจะแก้ไขปัญหาระดับโลกอย่างไร How Can we Solve
A Global Problem? (คู่มือการเรียนรู้สำหรับนักเรียน)
10
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5: เราจะแก้ไขปัญหาระดับโลกอย่างไร How Can we Solve
A Global Problem? (คู่มือการสอนสำหรับครู)
10
คู่มือครูสำหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5 Teacher Toolkit for Module 1-5