เอกสารทางวิชาการ


การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (คหกรรม)
หลักสูตรปวช.พ.ศ.2545(ปรับปรุงพ.ศ.2546)
1. สาขาวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขางานตัดเย็บเสื้อผ้า
2. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานอาหารและโภชนาการ
3. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ สาขางานคหกรรมการบริการ
หลักสูตร ปวส. พ.ศ.2546
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีผ้าและเครื่องแต่งกาย สาขางานการตัดเย็บเสื้อผ้าสตรีขั้นสูง
5. สาขาวิชาอาหารและโภชนาการ สาขางานการประกอบอาหาร
6. สาขาวิชาการบริหารงานคหกรรมศาสตร์ สาขางานธุรกิจงานประดิษฐ์
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (ประเภทวิชาอุตสาหกรรม)
หลักสูตรปวช. พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
1. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานยานยนต์
2. สาขาวิชาเครื่องกลและซ่อมบำรุง สาขางานเครื่องมือกล
3. สาขาวิชาโลหะการ สาขางานเชื่อมโลหะ
4. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานไฟฟ้ากำลัง
5. สาขาวิชาไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอกนิกส์
6. สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานก่อสร้าง
หลักสูตรปวส. พ.ศ.2546
7. สาขาวิชาเครื่องกล สาขางานเทคนิคยานยนต์
8. สาขาวิชาเทคนิคการผลิต สาขางานเครื่องมือกล
9. สาขาวิชาเทคนิคโลหะ สาขางานเทคนิคการเชื่อมโลหะ
10. สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขางานอิเล็กทรอนิกส์อุตสาหกรรม
11. สาขาวิชาการก่อสร้าง สาขางานเทคนิคการก่อสร้าง
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
หลักสูตรปวช. พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขางานพืชศาสตร์
1. สารบัญ
2. เนื้อหา
แนวปฏิบัติในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ
มาตรฐานวิชาชีพเป็นเกณฑ์ในการกำกับดูแลและตรวจสอบประเมินผล การเรียนของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา เพื่อให้สามารถจัด
ดำเนินการทดสอบภายใต้เงื่อนไขที่เป็นมาตรฐานของวิชาชีพนั้น อันจะเป็นแนวทาง
ในการกำหนดคุณภาพของผู้เรียนที่จะสำเร็จการศึกษาสู่ตลาดแรงงาน
กณฑ์การประเมินตนเองตามตัวบ่งชี้เกณฑ์มาตรฐานอาชีวศึกษา
1. สารบัญ/คำนำ
2. คำชี้แจง/นิยามศัพท์
3. มาตรฐานที่ 1
4. มาตรฐานที่ 2
5. มาตรฐานที่ 3
6. มาตรฐานที่ 4
7. มาตรฐานที่ 5
8. มาตรฐานที่ 6
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2546 
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
คู่มือแนวปฏิบัติ การดำเนินการฝึกงาน
แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรอาชีวศึกษา ประกอบด้วย
              • การพัฒนามาตรฐานอาชีพ /มาตรฐานสมรรถนะ
              • การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
              • การขออนุมัติหลักสูตร
              • การนำหลักสูตรไปใช้
กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ระดับสาขาวิชา พ.ศ. 2552
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
สาขาวิชาช่างยนต์