เอกสารทางวิชาการ


(ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มวิสาหกิจอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

(ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มวิสาหกิจแฟชั่น (สาขาเทคโนโลยีความงาม)
(ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มวิสาหกิจอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
(ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มวิสาหกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้และเครื่องเรือน
(ร่าง) มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ กลุ่มวิสาหกิจยางและผลิตภัณฑ์ยาง
(ร่าง) มาตรฐานอาชีพผู้ดูแลเด็ก (ก่อนวัยเรียน)
(ร่าง) อุตสาหกรรมอาหาร
(ร่าง) กลุ่มวิสาหกิจอุตสาหกรรมยานยนต์
(ร่าง) อาชีพชำแหละ - ตัดแต่งเนื้อสัตว์ (สุกร)
(ร่าง) มาตรฐานอาชีพช่างก่อสร้าง