เอกสารทางวิชาการ
(ร่าง)มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

กลุ่มวิสาหกิจเฟอร์นิเจอร์ไม้และเครื่องเรือน
ปก
คำนำ
คำชี้แจง
สารบัญ
กรอบแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
แผนผังแสดงหน้าที่ ของสาขาอาชีพ
หน่วยสมรรถนะ 4011
หน่วยสมรรถนะ 4012
หน่วยสมรรถนะ 4021
หน่วยสมรรถนะ 4022
หน่วยสมรรถนะ 4023
หน่วยสมรรถนะ 4024
หน่วยสมรรถนะ 4025
หน่วยสมรรถนะ 4026
หน่วยสมรรถนะ 4027
หน่วยสมรรถนะ 4031
ข้อเปรียบเทียบโครงสร้างคุณวุฒิ

ภาคผนวก คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการพัฒนามาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้และเครื่องเรือน