เอกสารทางวิชาการ
(ร่าง)มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

กลุ่มวิสาหกิจอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม

ปก
คำนำ
คำชี้แจง
สารบัญ
กรอบแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
แผนผังแสดงหน้าที่ ของสาขาอาชีพอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม
หน่วยสมรรถนะ 1031
หน่วยสมรรถนะ 1032
หน่วยสมรรถนะ 1033
หน่วยสมรรถนะ 1034
หน่วยสมรรถนะ 1035
หน่วยสมรรถนะ 1036
หน่วยสมรรถนะ 1037
หน่วยสมรรถนะ 2091
หน่วยสมรรถนะ 2092
หน่วยสมรรถนะ 2093
หน่วยสมรรถนะ 2094
หน่วยสมรรถนะ 2095
หน่วยสมรรถนะ 2096
ข้อเปรียบเทียบโครงสร้างคุณวุฒิ
ภาคผนวก คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1039/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่ม