เอกสารทางวิชาการ

(ร่าง)มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

กลุ่มวิสาหกิจอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า

ปก
คำนำ
คำชี้แจง
สารบัญ
กรอบแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ
แผนผังแสดงหน้าที่ ของสาขาอาชีพกลุ่มอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า
หน่วยสมรรถนะ 4011
หน่วยสมรรถนะ 4012
หน่วยสมรรถนะ 4013
หน่วยสมรรถนะ 4014
หน่วยสมรรถนะ 4021
หน่วยสมรรถนะ 4022
หน่วยสมรรถนะ 4031
หน่วยสมรรถนะ 4032
หน่วยสมรรถนะ 4033
หน่วยสมรรถนะ 4041
หน่วยสมรรถนะ 4042
หน่วยสมรรถนะ 4043
ข้อเปรียบเทียบโครงสร้างคุณวุฒิ
ภาคผนวก คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 1041/2549
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ พัฒนามาตรฐานอาชีพอุตสาหกรรมเหล็กและเหล็กกล้า