เอกสารทางวิชาการ


b_bachelor มาตรฐานการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558 "หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับ
การประกันคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาระดับปริญญา พ.ศ. 2558"
b_bachelor มาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพภายใน
การอาชีวศึกษา พ.ศ. 2555 และที่ปรัรบปรุงแก้ไข และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558
b_bachelor คู่มือการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาอาชีวศึกษา (ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)
b_bachelor คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)
b_bachelor แบบบันทึกข้อมูลภาคสนาม การประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาโดยหน่วยงานต้นสังกัด
(ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2558)
b_bachelor
โครงการประชุมปฏิบัติการพัฒนามาตรฐานอาชีพกลุ่มวิสาหกิจ (Cluster) อาหารภายใต้โครงการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพ ปีงบประมาณ 2551
b_bachelor
การพัฒนามาตรฐานสมรรถนะเพื่อพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะและคุณวุฒิวิชาชีพ
สาขาวิชาโลจิสติกส์ สาขางานการจัดการคลังสินค้า
b_bachelor
คู่มือการเสริมสร้างทักษะการเป็นผู้ประกอบการ

b_bachelor

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับหลักสูตรการอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ

กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาศิลปกรรม
สาขาวิชาศิลปกรรม 
สาขางานวิจิตรศิลป์
กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม
สาขาวิชาพาณิชยกรรม
สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
กรอบคุณวุฒิการศึกษาวิชาชีพ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ประเภทวิชาเกษตรกรรม
สาขาวิชาเกษตรศาสตร์
aa มาตรฐานการปฏิบัติงานเทียบโอนความรู้และประสบการณ์งานอาชีพ
8 แนวการจัดการศึกษา ตามมาตรา 8 (พระราชบัญญัติการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2551)
8 กรอบมาตรฐานหลักสูตรอาชีวศึกษา