เอกสารทางวิชาการ


a1

คู่มือการขับเคลื่อนการประกันคุณภาพภายในด้านการอาชีวศึกษา ระหว่างระบบการประกันคุณภาพภายในกับระบบการประกัน
คุณภาพภายนอก (ปรับปรุง 2567)

a1

คู๋มือการจัดทำรายงาานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
(ปรับปรุง 2567)

a1

เอกสารการจัดการศึกษาทวิภาคีรูปแบบพิเศษ ภายใต้โครงการกองทุนการศึกษา
1) คู่มือสถานประกอบการต้นแบบ
2) คู่มือสถานศึกษาต้นแบบ
3) คู่มือการฝึกวินัยต้นแบบ
4) คู่มือครูนิเทศต้นแบบ
5) คู่มือครูต้นแบบ

a1
คู่มือการจัดทำครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
01
a1
คู่มือการบริหารงานบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
01
a1
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
a1
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง)
a1
แนวทางการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน
(ฉบับปรับปรุง)
a1
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563
a1

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1 การจัดการอาชีวศึกษา

2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ
3 การพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมและการขออนุมัติเปิดสอน
4 การนำหลักสูตรไปใช้
5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ,
การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ

6 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
7 การวัดและประเมินผลอาชีวศึกษา
8 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
9 การเทียบโอนผลการเรียนรู้
10 การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน