เอกสารทางวิชาการ


a1
คู่มือการจัดทำครุภัณฑ์มาตรฐานขั้นพื้นฐาน ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยี
หรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาและสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร
01
a1
คู่มือการบริหารงานบริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ
ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
01
a1
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
a1
แนวทางการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การอาชีวศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (ฉบับปรับปรุง)
a1
แนวทางการจัดการศึกษารูปแบบการศึกษานอกระบบ แบบมีชั้นเรียน
(ฉบับปรับปรุง)
a1
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563
a1

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
1 การจัดการอาชีวศึกษา

a1

หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
2 การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะ

a1
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
3 การพัฒนาหลักสูตรเพิ่มเติมและการขออนุมัติเปิดสอน
a1
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
4 การนำหลักสูตรไปใช้
a1
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
5 การฝึกประสบการณ์สมรรถนะวิชาชีพ,
การจัดโครงการพัฒนาสมรรถนะวิชาชีพ
a1
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
6 การจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตร
a1
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
7 การวัดและประเมินผลอาชีวศึกษา
a1
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
8 การจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี
a1
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
9 การเทียบโอนผลการเรียนรู้
a1
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการจัดการอาชีวศึกษา
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
10 การประกันคุณภาพของหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน