เอกสารทางวิชาการ


หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  (ปรับปรุง 30 ส.ค. 61)
แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา
ตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2561
01
4
คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง
(Self Assessment Report : SAR)
01