เอกสารทางวิชาการ

:: หน้า 3 :: หน้า 4 :: :: หน้า 5 :: :: หน้าหลัก ::

ปก

- แผ่นผับแนะนำโครงการ PISA

- รายละเอียดของโครงการประเมินผลนักเรียนร่วมกับนานาชาติ

ปก
คู่มือจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้มุ่งเน้นสมรรถนะ
ปก
คู่มือการเขียนรายงานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียน
การสอนอาชีวศึกษา
ปก
เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน
การจัดการศึกษาร่วมหลักสูตรอาชีวศึกษาและมัธยมศึกษาตอนปลาย
(ทวิศึกษา)
ปก
คู่มือการประเมินคุณภาพภายในการอาชีวศึกษาตามมาตรฐาน
การอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพและระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2559
ปก
คู่มืองานทะเบียน Final

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA การอ่าน

ตัวอย่างข้อสอบการประเมินผลนานาชาติ PISA และ TIMSS วิทยาศาสตร์
ตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์ PISA 2012
ปัจจัยที่ทำให้ระบบโรงเรียนประสบความสำเร็จ ข้อมูลพื้นฐานจากโครงการ PISA 2012