เอกสารทางวิชาการ


   
a1
คู่มือการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
ระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ. 2563
a1

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
(ปรับปรุง กันยายน 2563).PDF

คู่มือการปฏิบัติงานศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา
(ปรับปรุง กันยายน 2563).doc

a1
คู่มือการจัดการเรียนรู้ของสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
(COVID-19)
01
a1
คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2556 01
a1
คู่มือการใช้หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พุทธศักราช 2557 01
a1
เล่มที่ 1 หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการประกันคุณภาพการศึกษา  
(ปรับปรุง 30 ส.ค. 61) 01
a1
เล่มที่ 2 แนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษา ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
(ปรับปรุง 22 ม.ค.63)
01
a1
เล่มที่ 3 คู่มือการจัดทำรายงานผลการประเมินตนเอง ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2
(ปรับปรุง 22 ม.ค.63)
01