เอกสารทางวิชาการ


3 แทร็ก
1. ผังแนวการจัดหลักสูตรวิชาชีพ
2. หลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์
3. หลักสูตรกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอาหาร
4. หลักสูตรกลุ่มศิลปกรรม

การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม,บริหารธุรกิจ, อุตสาหกรรมท่องเที่ยว หลักสูตรปวช. พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
1. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานการบัญชี
2. สาขาวิชาพณิชยการ สาขางานคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
3. สาขาวิชาการโรงแรมและการท่องเที่ยว สาขางานการโรงแรม หลักสูตรปวส. พ.ศ.2546
4. สาขาวิชาการตลาด
5. สาขาวิชาการเลขานุการ
6. สาขาวิชาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ
เอกสารแนะนำแนวทางการจัดการเรียนรู้ แบบบูรณาการ จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาครู
อาจารย์ ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการ การอาชีวศึกษาให้สามารถ
จัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการเนื้อหาวิชาต่าง ๆ มาเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการเรียนการสอน
1. สารบัญ
2. เนื้อหา
การจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการ (ประเภทวิชาศิลปกรรม)
หลักสูตรปวช. พ.ศ.2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)
 สาขาวิชาศิลปกรรม สาขางานวิจิตรศิลป์
หลักสูตรปวส. พ.ศ.2546
สาขาวิชาวิจิตรศิลป์ สาขางานจิตรกรรม

มาตรฐานอาชีพ/ มาตรฐานสมรรถนะ
มาตรฐานอาชีพ/มาตรฐานสมรรถนะจะบอก สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานสำหรับอาชีพ
หนึ่ง ๆ ที่ให้บุคคลสามารถปฏิบัติงานได้ อย่างมีคุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และต้องสามารถประเมินได้อย่างชัดเจน
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545
(ปรับปรุง พ.ศ.2546)
ประเภทวิชาอุตสาหกรรม
แนวทางประเมินมาตรฐานวิชาชีพ