เอกสารทางวิชาการ
(ร่าง)มาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ

กลุ่มวิสาหกิจแฟชั่น (สาขาเทคโนโลยีความงาม)
คำนำ
คำชี้แจง
สารบัญ
กรอบแนวคิดมาตรฐานอาชีพและคุณวิชาชีพ
แผนผังแสดงหน้าที่ (Functional Map)
รายละเอียดของหน่วย 101
รายละเอียดของหน่วย 102
รายละเอียดของหน่วย 201
รายละเอียดของหน่วย 202
รายละเอียดของหน่วย 301
รายละเอียดของหน่วย 302
รายละเอียดของหน่วย 303
รายละเอียดของหน่วย 401
รายละเอียดของหน่วย 402
รายละเอียดของหน่วย 403
มาตรฐานอาชีพช่างทำผม
มาตรฐานอาชีพช่างประดิษฐ์เครื่องตกแต่งทรงผม
มาตรฐานอาชีพช่างแต่งหน้า
มาตรฐานอาชีพช่างแต่งเล็บ
มาตรฐานอาชีพช่างบริการความงามผิวพรรณ
ภาคผนวก คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ที่ 932/2549

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนามาตรฐานอาชีพ ในอุตสาหกรรมความงาม